Η καλή σχολική επίδοση εξαρτάται από παράγοντες, όπως

fun-games-in-classroom 1. η σωστή οργάνωση του μαθητικού χρόνου και των δραστηριοτήτων
2. η σωστή οργάνωση του χρόνου μελέτης
3. η αισιοδοξία και πίστη για το τελικό αποτέλεσμα
4. η συμπαράσταση των γονέων με την ενεργό συμμετοχή τους
5. η σωστή λειτυργία της οικογένειας, οι κανόνες και αξίες της
6. η επιβράβευση σχολείου – γονέων
7. το κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων
8. το άμεσο ενδιαφέρον των γονέων για την εξέλιξη του παιδιού
9. το υπόλοιπο περιβάλλον και πόσο αυτό επιδρά
10. η ψυχολογική στήριξη και οι υγιείς σχέσεις
11. ο χώρος εργασίας και μελέτης του παιδιού με τα απαραίτητα μέσα
12. τα δεδομένα κίνητρα την κατάλληλη στιγμή και η αυτοπεποίθησή του παιδιού για την αντιμετώπισή τους
13. οι αναπτυσσόμενες βαθμίδες δυσκολιών και πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση του για την αντιμετώπισή τους
14. η ενασχόληση του παιδιού με τον αθλητισμό
15. η σωστή ψυχαγωγία του τη σωστή στιγμή
16. η ανάπτυξη ενδιαφερόντων σε συνδυασμό με τα μαθήματα
17. σωστή καθοδήγηση της προσωπικότητας του με την ανάλογη συμπαράσταση από τους δικούς του
18. πίστη στην εκπαίδευση, για την ίδια τη ζωή του παιδιού και όχι μόνο για κοινωνική άνοδο
19. η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, με ανάπτυξη θετικής σκέψης για όλες τις στάσεις ζωής
20. η αποφυγή από μέρους των γονέων συγκρίσεων ή διακρίσεων με άλλα αδέρφια ή μαθητές
21. η ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων του παιδιού κ.ά

Βλέπουμε ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικογένειας παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο στη σχολική επίδοση και από αυτήν ακόμη την κοινωνικο-οικονομική στάθμη της οικογένειας.

Πρέπει , λοιπόν, η οικογένεια :

* Να είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των οικογενειακών θεμάτων με ηρεμία και υπομονή

* Να έχει ξεκάθαρους ρόλους και υποχρεώσεις, ανάλογα με το φύλο

* Να εφαρμόζει συνεπείς κανόνες συμπεριφοράς με σταθερότητα και αυστηρότητα χωρίς παρεκκλίσεις

* Να εκδηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τις ανάγκες των μελών της , δίνοντας χρόνο και μεταδίδοντας θετικά στοιχεία

* Να στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη των μελών

* Να επικοινωνεί με διάλογο , χωρίς προκαταλήψεις

* Να ενθαρρύνει τη συνεργασία , χωρίς ακρότητες

* Να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών

* Να ενθαρρύνει τις μαθητικές δραστηριότητες των μελών, προτρέποντας αυτά πάντα στην σωστή επίδοσή τους

* Να υπάρχει σωστός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών , ώστε να διευκολύνεται ο διάλογος

* Να αξιολογούν και να στηρίζουν κάθε ψυχική , σωματική ή πνευματική αλλαγή του παιδιού

* Να δίνει τα σωστά πρότυπα συμπεριφοράς και κοινωνικότητας στο παιδί

* Να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράση και να έχει συνεργασία με άλλους γονείς , τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό

* Να ενημερώνεται για κάθε κοινωνική αλλαγή και να μην έχει > σε κάποιες ιδέες

* Να ενθαρρύνει κάθε εξωσχολική δραστηριότητα του παιδιού , όπως αθλητισμό, θέατρο κ.α

* Να παρακολουθεί από κοντά κάθε δραστηριότητα των φίλων του παιδιού και να συζητά μαζί του τις ενέργειες αυτών

Δίνουμε , λοιπόν, χρόνο, υπομονή, συμπαράσταση στα παιδιά για τη σωστή ανάπτυξη και επίδοση τους γνωρίζοντας ότι η οικογένεια είναι η αναπνοή στα παιδιά που συνεχώς τη βελτιώνουμε και τη δυναμώνουμε , χωρίς ποτέ να τη σταματάμε.