Θέστε έξυπνους στόχους στη ζωή σας

Στο κυνήγι της επιτυχίας είναι προσανατολισμένος από τη φύση του ο άνθρωπος. Με τη μορφή της επιτυχίας να είναι διαφορετικά καθορισμένη από τον καθένα. Το αν μπορεί κάποιος να φτάσει στην «δική» του επιτυχία, εξαρτάται από το πόσο γερά έχει θέσει τα θεμέλια της προσπάθειας του. Οι στόχοι είναι αυτοί που αποτελούν τα θεμέλια. Είναι ο χάρτης που θέτει τον σωστό προσανατολισμό για την επίτευξή τους.

ΣΤΟΧΟΣ-3

Βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι, οι στόχοι αφυπνίζουν τον μηχανισμό εκείνο του ανθρώπου που θέτει σε λειτουργία την προσπάθεια της επίτευξης. Για να λειτουργήσει σωστά η τελευταία, χρειάζεται ξεκάθαρους και σαφείς στόχους.

Οι στόχοι:

  • δίνουν συγκεκριμένο προσανατολισμό
  • θέτουν προτεραιότητες
  • ενισχύουν την επιθυμία για το αποτέλεσμα
  • απαιτούν αφιέρωση και εστίαση στις προσπάθειες

ΣΤΟΧΟΣ-1Οι στόχοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως στόχοι μέσα από το ακρωνύμιο SMART,το οποίο είναι η καταλληλότερη λίστα ελέγχου για την αξιολόγηση κάθε στόχου. To SMART προέρχεταιαπότααρχικάτωναγγλικώνλέξεων: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound.

Ένας στόχος θα πρέπει να είναι:

Συγκεκριμένος (Specific)

ΣΤΟΧΟΣ-2Ξεκάθαρος στόχος, με έμφαση σε αυτό που πρόκειται να συμβεί. Τι επιχειρείται να επιτευχθεί. Πότε θα συμβεί, με χρονικά δοσμένο περιθώριο. Πώς θα συμβεί, οι τρόποι και οι μέθοδοι που θα καταβληθούν για την επίτευξη αυτή. Γιατί θα συμβεί, ποιος είναι ο λόγος που τέθηκε σε εφαρμογή ένα πλάνο, ποια η σημασία του στόχου.

Μετρήσιμος (Measurable)

Σημαντικό είναι να μπορεί ο στόχος να μετρηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί.  Έτσι η μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη θα είναι εφικτή και θα είναι δυνατή η καταγραφή από τα οφέλη που έχουν αποκομιστεί στη διάρκεια της προσπάθειας.

Εφικτός (Achievable)

Ο στόχος θα πρέπει να είναι εμπνευστής της όλης προσπάθειας .Πρέπει να έχει νόημα για όποιον τον θέτει ώστε να παρακινεί όλες τις δυνάμεις και τις ικανότητες του για την επίτευξη. Αποφασιστικότητα και  υφιστάμενες δυνατότητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπέραση των εμποδίων που ίσως βρεθούν μπροστά.


Ρεαλιστικός (Realistic)

Όταν ο στόχος που τίθεται ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες και τα όρια του ανθρώπου που τον θέτει καταλήγει σε αποτυχία. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να μπορεί να είναι εφικτός και να προχωράει βήμα βήμα.  Έτσι είναι πιο εύκολο να στεφθεί από επιτυχία. Η επιλογή του στόχου πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις ικανότητες και δεξιότητες του καθενός, μέχρι εκεί που φτάνουν τα όριά  του.

Χρονικά δεσμευτικός (Time-Bound)

Ένας στόχος χαρακτηρίζεται επιτυχημένος αν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί από την αρχή για την ολοκλήρωσή του. Η περίοδος αυτή φανερώνει την εξελικτική πρόοδο και θέτει τα χρονικά όρια στα οποία πρέπει να καταβληθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου. Η χρονική δέσμευση μπορεί να είναι είτε μεγάλη, είτε μικρή καθώς εξαρτάται από το «μέγεθος» του ίδιου στόχου.

ΣΤΟΧΟΣ-4Οι άνθρωποι που δεν βάζουν στόχο στη ζωή τους, είναι αυτοί που φοβούνται την αποτυχία, τα εμπόδια, τη δέσμευση, είναι αυτοί που απογοητεύονται, που καταρρέουν στην πρώτη δυσκολία, αυτοί που δεν γνωρίζουν πώς να το κάνουν ή δεν μπαίνουν καθόλου στην διαδικασία να μάθουν, είναι αυτοί που επηρεάζονται από τρίτους και παρεκκλίνουν της πορείας τους. Οι άνθρωποι όμως που καταφέρνουν να θέσουν στόχους στη ζωή τους είναι εκείνοι που απολαμβάνουν το ταξίδι μαζί με τον προορισμό. Φτάνουν στην προσωπική τους επιτυχία μέσα από τον καθορισμό των επιθυμιών τους.

Σταυρούλα Τσιάνου – flowmagazine.gr