Οι 12 αρχές για τη μάθηση από την UNESCO

Οι αρχές που περιγράφονται παρακάτω ανακεφαλαιώνουν ορισμένα από τα σημαντικά πορίσματα της τρέχουσας έρευνας για τη μάθηση και αφορούν την εκπαίδευση. Προέρχονται από το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της Unesco και προσπαθούν να ενσωματώσουν έρευνες από διαφορετικές περιοχές της ψυχολογίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εκπαιδευτική, η εξελικτική, η γνωστική, η κοινωνική και η κλινική ψυχολογία.

UNESCOΟι έρευνες αυτές μας έχουν προσφέρει νέες ιδέες για τη μαθησιακή διαδικασία και την εξέλιξη της γνώσης σε πολλούς τομείς μελέτης. Κατά συνέπεια, τα αναλυτικά προγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζουν στα σχολεία σήμερα, προσπαθώντας να γίνουν πιο μαθητοκεντρικά παρά δασκαλοκεντρικά, να συνδέσουν το σχολείο με τις πραγματικές συνθήκες ζωής και να εστιαστούν στην κατανόηση και στη σκέψη παρά στην απομνημόνευση και την απλή εξάσκηση.

Περιεχόμενα

1. Η μάθηση απαιτεί την ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή του μαθητή.

2. Κοινωνική αλληλεπίδραση

3. Δραστηριότητες που έχουν νόημα

4. Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις

5. Χρήση στρατηγικών

6. Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού

7. Αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης

8. Στόχος η κατανόηση κι όχι η απομνημόνευση

9. Βοήθεια για να μάθουν οι μαθητές να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους

10. Διάθεση χρόνου για εξάσκηση

11. Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές

12. Καλλιέργεια της μάθησης με κίνητρα

Συνέχεια